gondia to khatiya

Gondia to Khatiya | Starts @ 3499 only


it take 3 hr 30 min to reach khatiya from gondia . there is 175 Km Distance from gondia to khatiya

Book Your Journey from gondia to khatiya